Устни преводи

Устният превод представлява устно предаване на текст от изходен език на един или повече целеви езици.

Симултанният превод обикновено намира приложение при конгреси и конференции, при които присъстващите не разбират езика на говорещия. Изисква наличието на съответната техника, извършва се от екип от двама преводачи в момента на говоренето, които се намират в кабина. Цената се определя на ден за екипа.

Консекутивният превод обикновено намира приложение при събрания и делови срещи, представлява превод с изчакване. При него говорещият прави пауза, за да може преводачът да преведе казаното.

Шушотаж – преводачът превежда шепнешком на клиента.

Придружаване – при пътуване на едно или повече лица в чужбина, работни срещи, делови мероприятия, участия в панаирни изложения и др.