Езиците - инструмент на общуване

Тъй като човекът е социално същество, нуждата от общуване винаги е била от съществена важност. Да общуваме означава "да споделим с другите това, което е наше" и поради това е важно съобщението, което искаме да предадем на другите, да бъде възприето правилно. В тази статия ще обърнем внимание на два вида общуване - вербално и невербално, които стоят в основата на междуличностните отношения.

Без да пренебрегваме красноречието на невербалния език - жестове, мимики, поза и др., който често е предмет на психологически проучвания, все пак той се сблъсква с ограничения, които езикът успява да преодолее. Ето защо трябва да признаем превъзходството на езика, който, поради своята комуникационна сила и функционалност, успява да изрази всяка конкретна или абстрактна ситуация.

Освен това езиците не са статични системи, те се развиват, успяват да разширят комуникационната си сила, за да задоволяват все по-новите и нарастващи практически нужди. Достатъчно е да се замислим за множеството нови думи, които постоянно навлизат в лексиката и които отразяват постоянната нужда на езика да се нагажда към заобикалящата ни действителност, която се променя непрекъснато. Безпрецедентна промяна, която отговаря на нуждите на все по-глобализиращ се свят, в който се налага да се засили интеркултурния диалог и за да стане възможно това, е нужно познаването на различни езици.

Какви са ползите, които могат да се извлекат от познаването на повече езици? Всеки език е резултат от познанието, което се е развивало във времето, плод е на различна култура и едновременно с това представлява средството, чрез което тя може да бъде възприета. Идеята да се улесни общуването между всички хора чрез създаването на единен общ език наистина е ентусиазираща. Опит в тази посока беше направен с есперанто, но за съжаление този опит се оказа неуспешен. Това доказва факта, че един език не може да бъде създаден изкуствено. Езиковото изразяване, заедно с безбройните му нюанси, е свързано по невероятен начин с народа, който си служи с него. Поради това е изключително важна и употребата на диалектите.

Познаването на повече езици не се счита за препятствие, а по-скоро е синоним на културно обогатяване. То не само улеснява общуването, но и предлага уникалната възможност да открием своеобразието на всяка култура и да се потопим в различността на света на тази култура, който ни примамва и завладява.